::Ahlan Wa Sahlan::

::Wahai Pemilik Ilmu::

"The beauty of a woman is not in the clothes she wears, The figure she carries, or the way she combs her hairs. The beauty of a woman must be seen from her eyes. Because that is the doorway to her heart, The place where love resides. The beauty of a woman is not the facial mole, But true beauty in a woman is reflected in her soul. It is caring that she lovingly gives, The passion that she shows. The beauty of a woman, With passing years-only grows..."

Tuesday, April 10, 2012

Pengawasan Syariat Islam Di Aceh

JUDUL PRESENTASI:
PENGAWASAN SYARIAT ISLAM DI ACEH
MAHASISWI:
KASRINA BINTI RULLY (131109186)
NURUL HABIBAH (131008638) 

1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam pembicaraan mengenai perlaksanaan Syariat Islam di Aceh, tidak akan mampu terlepas dari berbicara mengenai pihak yang bertanggungjawab memastikan kelancaran perjalanan penegakannya.
Perjalanan penegakan syari’at Islam di Aceh merupakan fenomena yang sangat penting untuk dicermati, kerna jika dilihat dari sisi praktis hukum, hal ini merupakan suatu usaha awal yang baru dalam sebuah penegakan hukum Islam di Indonesia yang selama ini merupakan sebuah negara yang identik dengan hukum Positif.
Kerna itu, dalam usaha pelaksanaannya, penulis melihat peran dan tanggungjawab pihak atau lembaga yang mengawasi perjalanannya sangat penting dan signifikan agar usaha dan perancangan yang telah diatur selari dengan perlaksanaannya. Hal ini karena, perancangan tanpa dokongan pihak lain hanya akan menjadikan impian ini sebuah khayalan imaginasi yang bersifat teoritis semata. 

2. PEMBAHASAN
2.1 PENGAWASAN SYARI’AT ISLAM DI ACEH

Dalam bab pelaksanaan dan pengawasan Syari’at Islam di Aceh, penulis melihat beberapa pandang sisi dan peran lembaga yang terkait. Antaranya yaitu;
1.      Dinas Syariat Islam Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2.      Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3.      Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
4.      Wilayatul Hisbah yang bernaung di bawah Satpol PP.

B.                 2.1.1 DINAS SYARIAT ISLAM
  1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan[1]
1.1  Tugas Pokok
Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Kabupaten di bidang kekhususan dan keistimewaan pelaksanaan syariat islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1.2 Fungsi
Dinas Syariat Islam, mempunyai fungsi :
·            Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
·            Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
·            Perumusan, perencanaan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang syariat islam
·            Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang syariat islam
·           Pelaksanaan koordinasi, dan kerja sama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang syariat islam
·            Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang syariat islam
·      Pembinaan UPTD dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
1.3 Kewenangan
Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :
·            Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam
·            Merencanakan program di bidang pelaksanaan syariat islam
·            Melestarikan nilai-nilai islami
·            Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan syariat islam
·            Mengawasi pelaksanaan syariat islam
·            Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat dan
·            Membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

C.                2.1.2 WILAYATUL HISBAH

Wilayatul Hisbah (WH) adalah polisi Syariat Islam yang bertugas menegakkan hukum-hukum Islam di tengah masyarakat Aceh. WH lahir sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 atau yang sering disebut UU PA, pasal serta qanun nomor 7 tahun 2008. Selain itu, keberadaan WH juga diperkuat dengan adanya SK Gubernur Aceh nomor 1 tahun 2004.
Qanun provinsi nanggroe aceh Darussalam nomor 11 tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian daerah nanggroe aceh Darussalam pasal 1 ayat (8); wilayatul hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai polsus dan ppns.
Pasal 17 pula menyebutkan; Kepolisian daerah nanggroe aceh darussalam dalam menjalankan kebijakan di bidang ketertiban dan ketentraman serta penegakan syariat Islam, perlu melakukan konsultasi/mendengar pertimbangan majelis permusyawaratan ulama (mpu) provinsi nanggroe aceh darussalam.
WH pada awalnya berada di bawah naungan Dinas Syariat Islam, namun semenjak adanya qanun nomor 2, WH berada di bawah Badan Satuan Polisi Pamong Praja.[2]

2.1.3 MAHKAMAH SYARIAH

  1. Fungsi Pengawasan (pasal 32, 36)
Fungsi pengawasan Mahkamah ini adalah pengawsan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Fungsi ini untuk melengkapi fungsi mengadili, yang tujuannya agar tercapai “kesatuan hukum” dan “kesatuan pengadilan” di negara Indonesia. Pengawasan Mahkama ini juga terhadap penasihat hukum dan notaris yang dilakukan bersama pemerintah.[3]

  1. Draf Rancangan Qanun tentang Tugas dan fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh[4]
-Qanun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa sesuai ketentuan UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 27 ayat (3) sub e yaitu pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sementara tujuannya ditegaskan dalam pasal 13 “sebagai landasan yuridis bagi jaksa pada Kejaksaan Tinggi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan syariat Islam.”

 
E.                 2.1.4 MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga ulama independen yang dibentuk pada peringkat provinsi dan kabupaten serta bertugas memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasihat serta saran dalam penentuan kebijakan daerah mengenai syariat Islam.

   MPU berperan dalam penetapan fatwa hukum, memerikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami (pasal 3-5). Kedudukan MPU dalam Peraturan Daerah No. 3/2000 hanyalah sebagai lembaga pemberi saran dan nasehat yang tidak mengikat lembaga eksekutif ataupun legislatif.[5]

3. RUJUKAN

ARIFIN, Busthanul. 1996. Perlembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya. Gema Insani Press: Jakarta.
Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Panggabean. 2004. Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria. Cet. 1. Pustaka Alvabet: Jakarta.
T.H Thalhas, Choirul Fuad Yusuf. 2007. Pendidikan Dan Syariat Islam Di NAD: Proceeding Seminar Pelaksanaan Pendidikan dan Syariat Islam di NAD Disertakan Undang-undang Terkait. Cet. 1. Galura Pase: Jakarta.
                                                
http://www.pidiejayakab.go.id/pemerintahan/instansi/dinasdinas/dinassyariatislam
http://acehpedia.org/Wilayatul_Hisbah

No comments:

Post a Comment

Followers

::Mutiara Hadith::

::Mutiara Hadith::
Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Seorang lelaki dari kalangan orang ansar telah datang mengadukan halnya kepada Rasulullah s.a.w. Ia berkata: Wahai Rasulullah! Aku sesungguhya mendengar perkataanmu dan aku sangat kagum dan hairan dengan keindahannya tetapi aku tidak dapat menghafalnya. Maka apa yang perlu aku lakukan? Maka sabda Nabi s.a.w: "Hendaklah engkau menggunakan tangan kananmu," sambil Baginda mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang ia dengarkan". (H.R Tirmidzi)

::IAIN AR-RANIRY (2011/2013)::

Semester 7 (11/12)
INU 1001 Pendidikan Kewarganegaraan

INU 1004 Bahasa Indonesia

INU 3002 Ilmu Budaya Dasar

INK 3004 Matematika Dasar

INK 3007 Hadis

SYA 1009 Ilmu Hukum

SPH 3009 Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha

SPH 3010 Sosiologi Hukum

SPH 3011 Hukum Islam Di Indonesia
*******
Semester Pendek (10/11)
SYA 7701 Filsafat Hukum Islam

SYA 7702 Praktikum

SYA 7703 Membahas Kitab Fiqh II
*******

Semester 8 (11/12)

SYA 2007 Hukum Adat

SYA 4701 Ushul Fiqh II

SYA 4702 Hukum Islam Dan Masyarakat

SPH 4708 Ushul Fiqh Muqaranah I

SMI 4709 Epistomologi Perundang-Undangan I

SYA 6701 Ushul Fiqh III

SPH 6805 Epistomologi Perundang-Undangan II

SPH 6806 Ushul Fiqh Muqaranah II

SPH 6807 Syari’at Islam Di Aceh

SPH 6808 Takhrij Hadis

SPH 6809 Hukum Perkahwinan Di Indonesia

*******

Semester 9 (11/12)

SYA 5702 Membahas Kitab Fiqh I

SPH 5803 Membahas Kitab Tafsir

SPH 5804 Muqaranah Mazhab Fil Jinayah

SPH 5805 Hukum Tata Negara

SPH 5806 Ilmu Falak

SPH 5809 Legal Drafting I

SPH 7804 Metode Penelitian Hukum

SPH 7806 Metode Ijtihad Kontemporer

SPH 7809 Legal Drafting II

*******

Semester 10 (12/13)

SYA 8701 KPM

SYA 8702 Skripsi

SYA 8703 Ujian Komprehensif

:: KIPSAS 2008/2011 ::

Semester 4 (09/10)

ASU 2012 Qawaidh Fiqhiyah

ASU 2022 Pengantar Fiqh Islam

ASU 2073 Usul Fiqh

ASU 2102 Siyasah Syar'iyyah

ASU 2142 Al-'arabiyyah li al-syariyyah 1

ASU 2202 Undang-Undang Jenayah Perbandingan

ASU 2222 Undang-Undang Keluarga Perbandingan

ASU 2262 Bahasa Inggeris 3

KIP 2031 Halaqah Usrah 3
*******

Semester 5 (10/11)

KIP 2041 Usrah II

ASU 2272 Bahasa Inggeris IV

ASU 2152 Al-Arabiyyah Li Al-Syar'iyah II

ASU 2083 Pentadbiran Harta Orang Islam

ASU 2232 Undang-Undang Syarikat & Perkongsian

ASU 2242 Undang-Undang Keterangan Perbandingan

ASU 2212 Undang-Undang Probet Perwarisan

ASU 2062 Fiqh Muamalat
*******

Semester 6 (10/11)

ASU2052 Ayat & Hadith Ahkam

ASU2282 English For Law

ASU2122 Kaunseling Islam & Guaman Syari'e

ASU2132 Undang-Undang Prosedur Mal & Jenayah

ASU2252 Undang-Undang Acara Sivil & Jenayah

ASU2093 Ulum Al-Quran & Ulum Hadith

ASU2984 Kertas Projek

~Bicara Zahidah~

~Bicara Zahidah~
"Wahai Rabbi, Jika aku sujud kepadaMu kerana gerun dengan api nerakaMu, Maka bakarlah aku didalamnya. Dan jika aku sujud kepadaMu kerana tamakkan syurgaMu, Maka halanglah aku daripadanya. Tetapi jika aku sujud kepadaMu kerana kecintaanku kepadaMu, Maka kurniakanlah aku balasan yang besar. Izinkanlah aku melihat wajahMu Yang Maha Agung dan Mulia itu..."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...