::Ahlan Wa Sahlan::

::Wahai Pemilik Ilmu::

"The beauty of a woman is not in the clothes she wears, The figure she carries, or the way she combs her hairs. The beauty of a woman must be seen from her eyes. Because that is the doorway to her heart, The place where love resides. The beauty of a woman is not the facial mole, But true beauty in a woman is reflected in her soul. It is caring that she lovingly gives, The passion that she shows. The beauty of a woman, With passing years-only grows..."

Friday, January 28, 2011

Ulum Al-Quran: Al-Quran & Hadith Sebagai Sumber Tamadun (1)


TAKRIF TAMADUN

Terdapat pelbagai pendapat dalam mentakrifkan perkataan tamadun. Namun dari sudut etimologinya, tamadun berasal dari perkataan Arab iaitu tamaddun, yang terbit dari kata dasar maddana, yang bermaksud pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal, atau membangun sesuatu kawasan sehingga menjadi suatu kota atau Bandar.[1] Hal ini bermakna tamadun adalah suatu fenomena perubahan daripada corak kehidupan yang mundur kepada corak kehidupan yang lebih maju dan berpusat di kota atau Bandar.

Pendapat kedua pula menyatakan bahawa perkataan tamaddun itu berasal dari perkataan din, yang menjadi kata dasar istilah madinah, yang berkait rapat dengan kata kerja maddana yang bermaksud membina, mendirikan Bandar atau kota, atau sampai ke taraf beradab dan bersopan.

Selain daripada itu, Ibnu Khaldun dalam pandangannya menyatakan bahawa tamadun bermaksud madani yang berasal dari perkataan al-Madaniyah yang membawa makna organisasi sosial. Ibnu Khaldun juga meyakini bahawa manusia adalah bertamadun secara tabii (al-insan madani bit-tabi’i, iaitu secara asalnya adalah makhluk sosial). Walaubagaimanapun, ketika membincangkan tentang sifat masyarakat dalam kalangan manusia, Ibnu Khaldun telah menggunakan perkataan umran yang bermaksud segolongan penduduk yang menetap dalam suatu kawasan yang makmur dan selamat, berbeza daripada keadaan yang kering tandus serta terbiar. Selain itu, umran juga bermaksud suatu dasar yang membayangkan perngertian suatu binaan (bunyan atau bangunan, atau kerja mendirikan bangunan). Secara ringkasnya Ibnu Khaldun meletakkan perkataan tamadun memiliki makna yang hampir sama dengan perkataan-perkataan al-madani, umran dan bunyan.[2]

Namun demikian, istilah-istilah yang lebih banyak digunakan adalah perkataan hadharah (civilization) dan thaqafah (culture). Perkataan hadharah secara kebiasaanya diterjemah sebagai tamadun, malah dianggap seerti dengan tamadun sedangkan perkataan thaqafah diterjemahkan  adalah sebagai kebudayaan. Secara harfiahnya, perkataan hadharah bermaksud berada di tahap yang maju, dan lawannya sebagai badawah, yang bermakna semakin jauh dari kemajuan. Oleh itu, masyarakat hadhari adalah mereka yang menetap di kawasan Bandar (hadharah), sedangkan masyarakat badwi adalah mereka yang tinggal di kawasan kampung atau pedalaman badiyah. Berkenaan tentang thaqafah pula, ia membawa makna kebudayaan iaitu sauatu cara berfikir yang mempu mempengaruhi keseluruhan cara hidup manusia. Ia meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kesenian, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Maka, apabila cara berfikir dan cara hidup sesuatu masyarakat itu berkembang maju, masyarakat tersebut dianggap telah mencapai tamadun dimana Bandar telah menjadi ciri asasi tamadun sejak dahulu sehingga sekarang.[3]


PERINGKAT TAMADUN

1.            Tamadun Iman
-    Tamadun Iman terbahagi kepada 4 tahap iaitu bermula dari zaman para Nabi, para sahabat, para salihin dan zaman para khalifah.

2.            Tamadun Ilmu[4] 
- Tamadun Ilmu pula terbahagi kepada dua bahagian iaitu Tamadun Ilmu Naqliyah dan Tamadun Ilmu Aqliyah. Ilmu Naqliyyah adalah ilmu yang berasaskan wahyu daripada 2 pegangan utama umat Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, Ilmu Naqliyyah juga dikenali dengan nama ilmu Syar’iyyah yang meliputi Ilmu Al-Quran, Ilmu Hadith, Ilmu Tauhid(Usuluddin), Ilmu fiqh, Ilmu Tasawuf dan ilmu-ilmu lain seperti Sirah Nabawiyyah dan Nahu(Bahasa Arab).
-  Ilmu ‘Aqliyyah pula merupakan suatu bentuk ilmu yang bersumberkan akal yang kini telah dibahagi kepada sains tabii(natural sciences), sains sosial(social sciences), dan sains kemanusiaan(human sciences). Antara cabang ilmu akal ini adalah ilmu perubatan, ilmu astronomi, geologi, matematik, sosiologi, psikologi, falsafah dan sebagainya.
-  Hasil perkembangan Tamadun Ilmu Naqliyyah telah memujudkan 5 cabang ilmu utama iaitu Ilmu Tafsir, Ilmu Hadith, Ilmu Kalam, Ilmu Fiqh dan Ilmu Tasawuf.

3.            Tamadun Amal 
- Tamadun Amal terbahagi kepada dua bahagian iaitu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah dimana Fardhu Ain meliputi dua perkara utama iaitu konsep ibadah dan prinsip akhlak.
-  Fardhu Kifayah pula merangkumi sistem pendidikan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik.


CIRI-CIRI TAMADUN
Terdapat beberapa pandangan sarjana Barat dan Islam dalam meletakkan cirri-ciri tamadun :[5]
1.         Jurji Zaydan:
            a- Negara dan Pemerintahan
            b- Bandar-bandar Islam
            c- Stratifikasi sosial
            d- Sains dan Pengajian Arab
            e- Bangunan-bangunan Islam
            f- Kesenian Islam

2.         Hasan Husni Abdul Wahab:
            a- Bandar-bandar Islam
            b- Bangunan dan seni bina Islam
            c- Kehidupan ekonomi           
            d- Komposisi kaum dan penduduk Bandar
            e- Sains dan Pendidikan
            f- Kesenian Islam

3.         Jamaluddin al-Surur:
            a- Negara dan kerajaan Islam
            b- Kegiatan ekonomi
            c- Kehidupan sosial
            d- Perkembangan intelektual

4.         DR. M.A.J Beg:
            a- Seni bina
            b- Kesenian
            c- Bandar dan kota raya
            d- Sains dan ilmu pengetahuan

5.         Darcy Ribeiro:
            a- Penciptaan teknologi pertanian
            b- Pembahagian kerja dalam penternakan
            c- Pertumbuhan kota dan negara, wujudnya kelas sosial
            d- Penggunaan sistem pengairan bagi pertanian secara meluas
e- Penggunaan logam seperti tembaga dan gangsa, rekaan teknologi daripada besi yang membawa kepada penciptaan alat-alat baru, perkembangan kapal, penemuan mata wang, yang akhirnya memudahkan urusan perdagangan.
f- Revolusi perdagangan
g- Revolusi penternakan
h- Revolusi teknologi
i. Revolusi industri

Para sejarawan telah mengkaji kedudukan NEGARA sebagai suatu bahagian organisasi sosial yang penting. Iaitu sebuah negara yang menjaga kebajikan masyarakat, menguatkuasa undang-undang, membangun Bandar dan kota, menggalakkan kegiatan kesenian dan sebagainya. 

            Secara kesimpulan awal dapat dilihat bahawa tamadun menurut perspektif barat dan tokoh Islam moden, adalah tahap kemajuan dan perkembangan kebudayaan yang tinggi, yang bercirikan bentuk negara dengan pentadbiran yang tersusun, bercorak kehidupan Bandar, perkembangan sains, teknologi dan pendidikan, pembinaan monumen dan bangunan-bangunan besar, serta kegiatan kesenian.

            Tamadun Islam pula merupakan tamadun yang bersifat holistik(menyeluruh), di mana ia bukan saja harus merangkumi aspek spiritual dan moral, malah yang lebih utama ia hendaklah berpaksikan Iman dan Akidah yang sahih atau lebih mudahnya berteraskan IMAN, ILMU dan AMAL yang benar. Hal ini kerana,walaupun cirri-ciri material, fizikal dan intelektual menurut perspektif barat itu tidaklah ditolak secara mutlak, namun ia juga bukanlah segala-galanya.


[1] Dr. Abdul Rahman B. Haji Abdullah, Sejarah Dan Tamadun Islam, 2002, Pustaka Ilmi, Selangor, Halaman 181.
[2] Ibid, halaman 182.
[3] Op cit, halaman 182.
[4] Dr. Abdul Rahman B. Haji Abdullah, Sejarah Dan Tamadun Islam, 2002, Pustaka Ilmi, Selangor, halaman 216.
[5] Op cit, halaman 182 hingga 184.

No comments:

Post a Comment

Followers

::Mutiara Hadith::

::Mutiara Hadith::
Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Seorang lelaki dari kalangan orang ansar telah datang mengadukan halnya kepada Rasulullah s.a.w. Ia berkata: Wahai Rasulullah! Aku sesungguhya mendengar perkataanmu dan aku sangat kagum dan hairan dengan keindahannya tetapi aku tidak dapat menghafalnya. Maka apa yang perlu aku lakukan? Maka sabda Nabi s.a.w: "Hendaklah engkau menggunakan tangan kananmu," sambil Baginda mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang ia dengarkan". (H.R Tirmidzi)

::IAIN AR-RANIRY (2011/2013)::

Semester 7 (11/12)
INU 1001 Pendidikan Kewarganegaraan

INU 1004 Bahasa Indonesia

INU 3002 Ilmu Budaya Dasar

INK 3004 Matematika Dasar

INK 3007 Hadis

SYA 1009 Ilmu Hukum

SPH 3009 Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha

SPH 3010 Sosiologi Hukum

SPH 3011 Hukum Islam Di Indonesia
*******
Semester Pendek (10/11)
SYA 7701 Filsafat Hukum Islam

SYA 7702 Praktikum

SYA 7703 Membahas Kitab Fiqh II
*******

Semester 8 (11/12)

SYA 2007 Hukum Adat

SYA 4701 Ushul Fiqh II

SYA 4702 Hukum Islam Dan Masyarakat

SPH 4708 Ushul Fiqh Muqaranah I

SMI 4709 Epistomologi Perundang-Undangan I

SYA 6701 Ushul Fiqh III

SPH 6805 Epistomologi Perundang-Undangan II

SPH 6806 Ushul Fiqh Muqaranah II

SPH 6807 Syari’at Islam Di Aceh

SPH 6808 Takhrij Hadis

SPH 6809 Hukum Perkahwinan Di Indonesia

*******

Semester 9 (11/12)

SYA 5702 Membahas Kitab Fiqh I

SPH 5803 Membahas Kitab Tafsir

SPH 5804 Muqaranah Mazhab Fil Jinayah

SPH 5805 Hukum Tata Negara

SPH 5806 Ilmu Falak

SPH 5809 Legal Drafting I

SPH 7804 Metode Penelitian Hukum

SPH 7806 Metode Ijtihad Kontemporer

SPH 7809 Legal Drafting II

*******

Semester 10 (12/13)

SYA 8701 KPM

SYA 8702 Skripsi

SYA 8703 Ujian Komprehensif

:: KIPSAS 2008/2011 ::

Semester 4 (09/10)

ASU 2012 Qawaidh Fiqhiyah

ASU 2022 Pengantar Fiqh Islam

ASU 2073 Usul Fiqh

ASU 2102 Siyasah Syar'iyyah

ASU 2142 Al-'arabiyyah li al-syariyyah 1

ASU 2202 Undang-Undang Jenayah Perbandingan

ASU 2222 Undang-Undang Keluarga Perbandingan

ASU 2262 Bahasa Inggeris 3

KIP 2031 Halaqah Usrah 3
*******

Semester 5 (10/11)

KIP 2041 Usrah II

ASU 2272 Bahasa Inggeris IV

ASU 2152 Al-Arabiyyah Li Al-Syar'iyah II

ASU 2083 Pentadbiran Harta Orang Islam

ASU 2232 Undang-Undang Syarikat & Perkongsian

ASU 2242 Undang-Undang Keterangan Perbandingan

ASU 2212 Undang-Undang Probet Perwarisan

ASU 2062 Fiqh Muamalat
*******

Semester 6 (10/11)

ASU2052 Ayat & Hadith Ahkam

ASU2282 English For Law

ASU2122 Kaunseling Islam & Guaman Syari'e

ASU2132 Undang-Undang Prosedur Mal & Jenayah

ASU2252 Undang-Undang Acara Sivil & Jenayah

ASU2093 Ulum Al-Quran & Ulum Hadith

ASU2984 Kertas Projek

~Bicara Zahidah~

~Bicara Zahidah~
"Wahai Rabbi, Jika aku sujud kepadaMu kerana gerun dengan api nerakaMu, Maka bakarlah aku didalamnya. Dan jika aku sujud kepadaMu kerana tamakkan syurgaMu, Maka halanglah aku daripadanya. Tetapi jika aku sujud kepadaMu kerana kecintaanku kepadaMu, Maka kurniakanlah aku balasan yang besar. Izinkanlah aku melihat wajahMu Yang Maha Agung dan Mulia itu..."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...